Pravidla a podmínky KdeKam.cz

Obecná ustanovení

 • Uživatelem KdeKam.cz (dále jen "uživatel") je člověk, který se registruje do systému KdeKam.cz.
 • Provozovatelem KdeKam.cz (dále jen "provozovatel") je člověk, který vlastní stránky KdeKam.cz (administrátor).
 • Registrace do systému Kdekam.cz je bezplatná.

Povinnosti uživatele

 • Uživatel musí při registraci uvést skutečný, uživatelem užívaný, e-mail pro případný kontakt. V opačném případě bude uživatel vymazán.
 • Uživatel nesmí zakládat více svých účtů.
 • Uživatel neposkytne své heslo do systému nepověřené osobě.

Odpovědnost a záruky provozovatele

 • Provozovatel neposkytuje záruku na nepřetržitou dostupnost stránky. Mohou nastat výpadky např. u poskytovatele hostingu nebo při aktualizaci webu.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout užíváním systému KdeKam.cz.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah profilů či fotografie jednotlivých uživatelů.

Povinnosti provozovatele

 • Provozovatel bude dle svých schopností vyřizovat požadavky či stížnosti všech uživatelů, systém dále zlepšovat a pečovat o jeho chod.
 • Provozovatele je možno kontaktovat mailem či přes kontaktní formulář. Závazkem provozovatele je tyto komunikační toky monitorovat, z různých důvodů ale provozovatel nemusí v danou chvíli na požadavek uživatele reagovat.
 • Při zásadních změnách bude provozovatel informovat uživatele emailem.

Porušení pravidel

 • Porušení pravidel znamená porušení těchto podmínek, publikování nevhodného či nemravného obsahu. O vhodnosti obsahu a fotografií uživatelů rozhodne provozovatel.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo smazat záznamy uživatelům, kteří porušili tato pravidla nebo jinak negativně ovlivnili chod systému KdeKam.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Uživatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem AT online media s.r.o., Zlatnická 9, Praha 1, IČ 24719838(příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň uživatel si je vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
 • Účel zpracování osobních údajů:
 • V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely a pro vnitřní potřebu správce.
 • Prohlášení provozovatele
 • Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci provozovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s provozovatelem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a to i po skončení pracovního poměru nebo dohodě o provedení práce.

Závěrečná ustanovení

 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat informační e-maily do e-mailových schránek uvedených při registraci.
 • Provozovatel může obsah a fotografie profilů uživatelů uveřejnit na webu KdeKam.cz.
 • Registrací do systému KdeKam.cz uživatel souhlasí s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

V případě dotazů nás kontaktujte a my Vám rádi všechny Vaše otázky zodpovíme.Platí od 01.09.2011